Opublikowane na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (http://poiis.wfosigw.opole.pl)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XII runda konkursowa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014).

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

 

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów określona w Regulaminie konkursu.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10, 00 mln euro.

 

IV. Poziom dofinansowania projektów.

Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

 

V. Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko 27 listopada 2013 r.

 

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

 

VII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

 

VIII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 maja 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 

IX. Wzór umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych.

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

XI. Lista wymaganych załączników.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Pobierz plik

Pobierz plik

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://poiis.wfosigw.opole.pl/konkursy/ogloszenia/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-do-dzialania-1-1-poiis-xii-runda-konkursowa