Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Szkolenia dla Beneficjentów PO IiŚ w 2013 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu planuje w 2013 r. przeprowadzić następujące szkolenia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko:

  1. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, (w tym: aktualny stan prawny, nowe definicje ustawowe, zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy, przynależność wykonawców do tej samej grupy kapitałowej a wykluczenie z postępowania, dialog techniczny, nowe akty wykonawcze do ustawy Pzp i projekt zmian w Pzp w zakresie podwykonawstwa),

 

  1. Ogólne zagadnienia związane z postępowaniem dotyczącym przeprowadzenia Oceny oddziaływania na środowisko przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( w tym: dokumenty podlegające weryfikacji prawidłowości przeprowadzonej oceny, najczęściej popełniane błędy w postępowaniach OOŚ, ponowna ocena oddziaływania na środowisko (kiedy?, dlaczego? W jakim zakresie?)),

 

  1. Rozliczenie końcowe projektów w ramach POIiŚ (w tym m.in.: terminy i warunki rozliczenia projektu, niezbędna dokumentacja, sprawozdawczość, trwałość projektu, archiwizacja danych)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl