Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Ogłoszono kolejny konkurs na dofinansowanie projektów środowiskowych POIiŚ 2014-2020
Dodano dnia 28.12.2015, 11:51

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca dla Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów środowiskowych w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Realizowane projekty będą miały na celu rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegającej parkom narodowym. Alokacja UE przeznaczona na konkurs wynosi 30 mln zł. Wnioski będzie można składać w terminie od 31.12.2015 r. do 31.03.2016 r .

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do Instytucji Organizującej Konkurs, tj. NFOŚiGW, w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Na stronach Instytucji Organizującej Konkurs zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym wzór formularza wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wskazaniem wymaganych załączników. Na stronach Instytucji Organizującej Konkurs zamieszczono również regulamin konkursu i harmonogram naboru oraz podano informacje na temat zasad oceny projektów, która odbywać się będzie na podstawie kryteriów wyboru przyjętych przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. 

Szczegółowych informacji na temat poszczególnych naborów udziela Instytucja Organizująca Konkurs.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl