Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Promocja i informacja

Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne to obowiązek państw członkowskich, instytucji zarządzających programami i samych beneficjentów korzystających z pomocy unijnej. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego (w szczególności z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006), a także z dokumentów krajowych, które w sposób bardziej szczegółowy niż unijne rozporządzenia, określają zasady komunikacji Funduszy Europejskich. Na poziomie krajowym głównymi dokumentami dotyczącymi informacji i promocji są Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013  oraz Plany komunikacji poszczególnych programów.
 


 Obowiązki beneficjentów

1. Obowiązki informacyjne, gdy całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 euro
Jeśli projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych, a całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 euro, beneficjent ma obowiązek ustawienia tablicy informacyjnej już w momencie rozpoczęcia realizacji projektu. Natomiast po jego zakończeniu tablica informacyjna powinna zostać zastąpiona stałą tablicą pamiątkową. Musi ona zostać umieszczona w widocznym miejscu nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Tablica musi zawierać takie informacje jak:

  • tytuł projektu i nazwę beneficjenta,
  • wartość projektu i wartość wkładu finansowego Unii Europejskiej
  • logo odpowiedniego programu operacyjnego oraz jego hasło promocyjne,
  • flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i funduszu, z którego projekt jest współfinansowany,

Na tablicy może znaleźć się również logo instytucji realizującej przedsięwzięcie. Trzeba pamiętać, że wzmianka o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej powinna zajmować co najmniej 25 proc. powierzchni tablicy.

Wzory oraz minimalne rozmiary tablic informacyjnych i pamiątkowych określają instytucje zarządzające poszczególnymi programami. Można je znaleźć w załącznikach do Planów komunikacji programów operacyjnych lub w odrębnych wytycznych dotyczących oznaczania projektów, dostępnych na stronach internetowych właściwych instytucji zarządzających.

2. Obowiązki informacyjne, gdy całkowity wkład publiczny jest mniejszy niż 500 000 euro
W przypadku projektów poniżej 500 000 euro całkowitego wkładu publicznego oraz wszystkich projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjenci nie są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych i pamiątkowych. Minimalny zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach takich projektów ogranicza się do wyraźnego poinformowania wszystkich uczestników projektów o tym, że przedsięwzięcie zostało wybrane w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trzeba jednak pamiętać, że obowiązkowi oznaczania podlega nie tylko sprzęt i wyposażenie (np. komputery, drukarki) zakupione w ramach projektu. W widocznym miejscu należy też  oznaczyć pomieszczenie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie. Wymagane jest również umieszczenie odpowiedniego logo na materiałach i publikacjach informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (np. zaświadczeniach i certyfikatach) oraz wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z projektem. Beneficjenci zobowiązani są także do informowania o współfinansowaniu z Funduszy Europejskich wynagrodzeń w ramach projektu. Zarówno uczestnicy konferencji czy też seminariów, jak i  same osoby biorące udział w projekcie, powinni uzyskać informację, że wydarzenia, w którym uczestniczą uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Wszystkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe oraz dokumentacja dotycząca realizowanego projektu w zależności od wielkości, rodzaju i techniki wykonania powinny zostać oznaczone zgodnie z wariantem podstawowym lub minimalnym, precyzyjnie określonym w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich. Pierwszy z nich stosowany jest dla dużych materiałów (np. tablice informacyjne, bannery, publikacje, prezentacje multimedialne, notatniki, informacje prasowe itp.). Informacje na nich zawarte powinny zawierać wszystkie podstawowe dane dotyczące projektu, beneficjenta oraz współfinansowania z Funduszy Europejskich. Wariant minimalny dopuszcza się zaś w przypadku małych materiałów promocyjnych, takich jak długopisy, płyty CD, czy też małych materiałów drukowanych naklejki na sprzęt. Można je wtedy oznaczyć tylko za pomocą logo programu oraz flagi Unii Europejskiej podpisanej odpowiednimi odesłaniami słownymi.

Przy oznaczaniu projektów i materiałów promocyjnych należy stosować odpowiednie znaki graficzne. Znak programu operacyjnego, z którego finansowane jest przedsięwzięcie, powinien znajdować się po lewej stronie, po prawej zaś właściwie podpisany znak Unii Europejskiej (flaga). Pomiędzy nimi można zostawić wolną przestrzeń lub wstawić logo instytucji lub beneficjenta realizującego projekt.
 


Dokumenty do pobrania:

Plan Komunikacji POIiŚ na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zasady promocji projektów w ramach POIiŚ 07-13. (26.04.2012 r.)

Załącznik 1 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek

 

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (2010-01-21 14:38:25)


Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zaktualizowany, zatwierdzony 23 lutego 2010 r.) (2010-05-20 09:55:27)

Zalacznik 1 - Ksiega identyfikacji wizualnej (2010-02-03 10:26:17)


Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji - obowiązują od 02.07.2010 r. (2010-01-21 14:37:42)


Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 07-13 (2010-01-22 12:55:58)

Załącznik 1 – Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek (2010-01-22 12:56:34)


Działania promocyjne i informacyjne - obowiązki beneficjentów (2010-01-22 13:03:12)


Informacja na temat wymogu umieszczania przez beneficjentów tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu. (2010-01-21 14:37:11)


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl