Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Perspektywa Finansowa 2014-2020

 

Harmonogram_naborów projektów w trybie konkursowym_w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.pdf


Wytyczne_w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.pdf


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych_POIiŚ_2014-2020.pdf


Wytyczne_w zakresie korygowania i ozyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności _2014-2020.pdf


Wytyczne_w_zakresie_kontroli_dla POIiŚ 2014-2020.pdf


Podręcznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie info_promo.pdf


Agenda_działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020.pdf


Strategia Komunikacji_Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko_2014-2020.pdf


Strategia_komunikacji_polityki spójności na lata_2014-2020.pdf


Projekt wytycznych w zakresie OOS_dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.pdf


 Projekt_Podręcznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i_promocji.pdf


Projekt wytycznych_w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć_finansowych w ramach POIŚ 2014-2020.pdf

Zał._nr 1_- Wzór_bazy_danych_o_nadużyciach_finansowych.xlsx

Zał. nr_2_- Schemat_postępowania_instytucji_01062015.pdf


Wytyczne_Ministra Infrastruktury i Rozwoju w_zakresie_kontroli_realizacji kontroli programów operacyjnych na lata  2014-2020.pdf


Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.pdf

Zał. nr 1 - Wzór informacji kwartalnej z realizacji programu operacyjnego.xls

Zał. nr 2 - Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych.rtf

Zał. nr 3 - Wzór informacji z realizacji komponentu Pomocy Technicznej.xls


Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.htm


Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.pdf

Zał. nr 1 - Wzór rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych.docx

Zał. nr 2 - Wzór informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych.doc

Zał. nr 3 - Wzór harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym dla Programu.docx


Projekt wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z prgramów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami


Wytyczne w zakresie realizacji zasad partnerstwa na lata 2014-2020 


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFFR, EFS, FS na lata 2014-2020


Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020


Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowywania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020


Wytyczne w zakresie gromadzenia danych w postaci elektronicznej na lata 2015-2020


Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Pomocy Technicznej na lata 2014-2020


Wytyczne_w_zakresie_procesu_desygnacji_na_lata_2014_2020_20022015


Wytyczne w zakresie Komitetów Monitorujących na lata 2014-2020


Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z dn. 29.01.2015 r.


UMOWA PARTNERSTWA

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę  wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.

 

Umowa Partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską:

Umowa Partnerstwa

Rada Ministrów 8 stycznia 2014 roku przyjęła także projekty następujących krajowych programów operacyjnych:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

 

Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne przyjęte przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r., podlegać będą negocjacjom z Komisją Europejską. Ponadto, równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem zmian prawnych, które będą dostosowane do zapisów rozporządzeń na kolejną perspektywę budżetową.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce "Fundusze Europejskie 2014-2020"

LINK: http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl