Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
FAQ
FAQ czyli najczęściej zadawane pytania
1 Kurs walutowy, jaki należy stosować w przypadku projektów podlegających przepisowi art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006

W odniesieniu do projektów, dla których papierowa wersja wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) została przekazana do Komisji Europejskiej w trybie art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006, identyfikuje się dwa przypadki dotyczące zagadnienia konwersji walutowej:
­ - projekty, które na przełomie lutego i marca 2008 r. zostały przesłane do KE poprzez system SFC- w przypadku, gdy KE wyda decyzję potwierdzającą przyznanie pomocy, na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie właściwe kwoty wyrażone w EUR zawarte w tej decyzji powinny zostać przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu, w oparciu o który Beneficjent wypełnił formularz wniosku o potwierdzenie pomocy;
­ - projekty, które w związku z potrzebą wprowadzenia zmian oczekują na przesłanie do KE poprzez system SFC- projekty te wypełniając ponownie formularz wniosku o potwierdzenie pomocy dokonują konwersji walutowej z PLN na EUR w oparciu o kurs, który był stosowany na etapie wypełniania wniosku o potwierdzenie pomocy w lutym 2007 r. W przypadku wydania przez KE decyzji potwierdzającej przyznanie pomocy, należy postępować zgodnie z rekomendacją wskazaną w tiret powyżej.

2 Czy podczas kalkulacji luki finansowej należy uwzględnić koszty finansowe?

Przy wyliczaniu luki finansowej i poziomu dofinansowania nie należy brać pod uwagę kosztów finansowych, gdyż są one uwzględnione poprzez zastosowanie stopy dyskontowej. Dotyczy to zarówno nieuwzględnienia w ramach kosztów operacyjnych kosztu odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji, jak i nieuwzględnienia tych kosztów przy wyliczaniu taryf mających wpływ na poziom szacowanych przychodów.
 

3 Według jakiego dokumentu należy wykazać wielkość aglomeracji? KPOŚK czy rozporządzenia ustanawiającego aglomerację?
 
We wniosku należy wykazać najbardziej aktualną wielkość aglomeracji, zgodną z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację.
 

4 Spółka komunalna obsługuje dwie oczyszczalnie ścieków, położone w różnych aglomeracjach. Czy możliwe jest złożenie dwóch odrębnych wniosków dla każdej aglomeracji?
 
Tak, jeśli są to aglomeracje powyżej 15 tys. RLM.
 

5 Czy zmniejszenie ostatecznego kosztu całkowitego projektu w wyniku zakończenia wszystkich procedur przetargowych będzie skutkowało przeliczeniem luki finansowej, celem obniżenia dofinansowania?
 
 Tak. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie ponownego przeliczania luki finansowej w projektach dofinansowanych w ramach PO IiŚ (przekazane pismem nr DPOIiŚfs-720-2-351/09/tk/ z 30.09.2009 r.):
Jeżeli w wyniku zakończenia wszystkich procedur przetargowych ostateczny koszt całkowity projektu zmniejszył się w stosunku do planowanego, to w takiej sytuacji uzasadnionym i celowym jest zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, co umożliwi alokację niewykorzystanych środków na dofinansowanie innych projektów.
W praktyce realizacja powyższej zasady będzie oznaczała konieczność aktualizacji umowy, harmonogramu realizacji projektu oraz pozostałych załączników wchodzących w skład Harmonogramu projektu, tj. Planu finansowania projektu oraz Planu wystąpień o środki dotacji rozwojowej.
Natomiast do czasu aneksowania umowy (w związku z koniecznością przeliczenia luki), w celu wyeliminowania sytuacji, w której suma zaplanowanych do przekazania zaliczek przekroczyłaby maksymalna kwotę dofinansowania, która wynika z ponownego przeliczenia luki, akceptowana będzie wypłata kolejnych transz zaliczki lub refundacji na kwoty wynikające z bieżącego harmonogramu realizacji projektu, ponieważ § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie przywołują jedynie maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych oraz maksymalna kwotę dofinansowania. Granicą wypłaty zaliczek w tej sytuacji będzie maksymalna kwota dofinansowania, która została obliczona w ramach ponownego przeliczania luki finansowej, a która formalnie zostanie wprowadzona do treści umowy w ramach jej aneksowania.

6 Dlaczego aglomeracje małe w pobliżu 15 tys. RLM są poszkodowane w momencie oceny wniosków dostają lub nie dostają punkty za to, że są małą aglomeracją. Już na etapie oceny projektu są na gorszej pozycji? Czy można to zmienić, żeby nie oceniać aglomeracji pod względem jej wielkości. Jeżeli do POIiŚ kwalifikują się aglomeracje powyżej 15 tys. RLM, to tak powinno zostać.

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ w skład, którego wchodzą przedstawiciele ministerstw sektorowych, organizacji pozarządowych oraz samorządów. W trakcie prac nad kryteriami wyboru projektów, członkowie Komitetu Monitorującego mieli możliwość zgłaszania uwag do przedstawionych propozycji (zarówno w trakcie obrad Komitetu Monitorującego jak również w trakcie konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w Ministerstwie Środowiska 14 lutego br.), tym samym mieli realny wpływ na ostateczny kształt przyjętych kryteriów. Podczas prac nad kryteriami dla I osi priorytetowej nie zostały zgłoszone uwagi odnośnie brzmienia i zasad oceny dla kryterium „Wielkość aglomeracji”.


7 Jeżeli w wyniku obliczenia RLM z nowoprzyłączanych osób i przedsiębiorstw okaże się, że docelowa wielkość RLM będzie wyższa niż zgłoszona w KPOŚK dla aglomeracji, to jak będzie to oceniane – punkty za wzrost RLM i wypełnienie dyrektywy.

Punkty za przedmiotowe kryteria (nr 2 i 3 – kryteria merytoryczne I stopnia) przyznawane będą zgodnie z przyjętymi zasadami oceny kryteriów. W przypadku kryterium nr 2 oceniany będzie stosunek wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej, natomiast dla kryterium nr 3 oceniany będzie przyrost RLM w ramach aglomeracji w wyniku realizacji projektu.


8 Czy wskaźnik skanalizowania liczyć wg obsługiwanych siecią RLM czy mieszkańców przyłączonych?

W przypadku kryterium nr 3 (merytoryczne I stopnia), zgodnie z opisem do kryterium zakres planowanego przedsięwzięcia wyrażony będzie RLM - oceniany będzie przyrost RLM w ramach aglomeracji w wyniku realizacji projektu.


9 Czy w przypadku faktur za wykonane roboty, wydatek należy udokumentować również dowodami zapłaty?

Tak. Jedynie wydatek faktycznie poniesiony może być uznany za kwalifikowalny (vide Podrozdział 5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ; są dwa wyjątki). Wydatek faktycznie poniesiony powinien być poparty fakturą z oznaczeniem zapłaty lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniem płatności na rzecz wykonawcy w postaci wyciągu z rachunku bankowego (vide Podrozdział 5.4 Wytycznych...)


10 Czy beneficjenci I osi POIiŚ mogą wnioskować o zaliczki środków finansowych (z przyznanej dotacji), w jakiej wysokości i kiedy (w którym momencie taki wniosek należy złożyć)?

Kwestie związane z formą i warunkami wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjenta są uregulowane w umowie o dofinansowanie. Zgodnie z umową Instytucja Wdrażająca może dokonać wypłaty dofinansowania w formie jednorazowej zaliczki, płatności pośrednich oraz płatności końcowej. Wysokość i zasady wypłaty zaliczki również uregulowane zostaną w umowie o dofinansowanie z założeniem, że nie może ona przekraczać 20% wartości dofinansowania.


11 Czy oczyszczalnie przydomowe są kosztem kwalifikowanym gdy należą one do gminy?

W ramach I osi priorytetowej Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ nie przewiduje się realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych, tym samym koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (niezależnie od tego, kto będzie ich właścicielem) nie będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane w ramach projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl