Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
UWAGA!!! Informowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach
Dodano dnia 11.01.2016, 14:09

Informujemy, że IZ POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach. Przedmiotowe narzędzie zostało opracowane w celu wypełnienia obowiązków określonych w artykule 125 pkt 4 (c) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS, który zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych,uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl ieprawidlowosci. 

W opinii  IZ POIiŚ powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty poprzez ułatwienie zgłaszania nieprawidłowości, mogący mieć negatywny wpływ na jego realizację.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl