Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
WAŻNE! Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich - obowiązek dla beneficjentów POIiŚ 2014 - 2020
Dodano dnia 15.01.2016, 12:18

Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z dnia 18.12.2015 r. (znak: DWI.VI.8620.14.2015.DK.1 NK: 342798/15), 10 grudnia 2015 r. została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, wobec czego publikacja zapytań ofertowych w wyżej wymienionej bazie przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020 zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności jest obowiązkowa od dnia 01 stycznia 2016 r.

Baza jest dostępna pod następującymi adresami:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Baza Konkurencyjności to narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dostęp do Bazy jest również pod adresami:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/o-programie/dokumenty-i-zalecenia-w-zakresie-kontroli-zawierania-umow/alecenia/

oraz

http://poiis.nfosigw.gov.pl/wiadomosci/art,5,baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-poiis-2014-2020.html

 

Dodatkowo, w związku z trwającym konkursem nr POIiŚ.2.3/1/2015  w ramach działania 2.3 Gospodarka Ściekowa w aglomeracjach II osi priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, bardzo prosimy o zwrócenie uwagi, że na stronie internetowej  http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/dzialanie-23---pytania-i-odpowiedzi/

dostępna jest wypracowana z Instytucją Pośredniczącą i  KZGW interpretacja dotycząca  sposobu oceny zgodności Projektu z Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (kryterium formalne nr 12 – Zgodność z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl