Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Zrealizowane szkolenia dla beneficjentów

W latach 2008 - 2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zrealizował następujące szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko:

1. „Rola Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć Funduszu Spójności”
 • Wprowadzenie na temat Funduszu Spójności.
 • Cele powołania JRP.
 • Struktura organizacyjna oraz obowiązki poszczególnych działów.
 • Obowiązki MAO i kierownika JRP.
 • Nakłady na JRP
 • Procedury JRP.
2. „Podstawowe zasady opracowywania studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze wodno-ściekowym”
 • Cele opracowania studium wykonalności.
 • Opis stanu istniejącego i identyfikacja niedoborów.
 • Analiza opcji – poszukiwanie najlepszych rozwiązań zidentyfikowanych problemów.
 • Zasady określania zakresu przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia z Funduszu Spójności w świetle wytycznych NFOŚiGW.
 • Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia – najczęściej spotykane problemy.
 • Analiza finansowa.
3. „Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC”
 • Co to jest FIDIC?
 • Najczęściej stosowane rodzaje warunków kontraktowych.
 • Jak wybrać optymalne warunki kontraktu. Żółta i Czerwona Książka FIDIC - różnice.
 • Schemat zarządzania kontraktami FIDIC.
 • Obowiązki zamawiającego, wykonawcy i inżyniera.
 • Omówienie poszczególnych dokumentów kontraktowych oraz ich hierarchia.
 • Rozkład ryzyka przy realizacji kontraktów FIDIC.
 • Warunki FIDIC a prawo polskie.
 • Zmiany do kontraktów zgodnie z procedurami FIDIC i Prawem zamówień publicznych.
 • Rozliczanie inwestycji.
4. "Wydatkowanie środków zgodnie z Prawem zamówień publicznych"
 • Zakres stosowania prawa zamówień publicznych.
 • Modelowanie warunków udziału w postępowaniu.
 • Ocena ofert.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.
 • Środki ochrony prawnej.
5. "Prowadzenie inwestycji"
 • Kontrakty ryczałtowe i obmiarowe
 • Roboty dodatkowe
 • Roboty zamienne
 • Aneksy i zmiany
 • Rozliczenia wykonawcy i Przejściowe Świadectwa Płatności.
 • Zmiany do kontraktów zgodnie z procedurami FIDIC i Prawem zamówień publicznych
 • Rozliczanie inwestycji
6. „Obowiązki informacyjne i promocyjne beneficjenta funduszy UE (PO IiŚ)”
 • Wprowadzenie w zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Regulacje prawne w zakresie informacji i promocji w ramach PO IiŚ
 • Cele działań promocyjnych w projektach dofinansowanych z funduszy UE
 • Podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych
 • Podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych
 • System identyfikacji wizualnej – oznakowanie działań
 • Działania obowiązkowe i rekomendowane
 • Wybór skutecznych narzędzi informacyjnych i promocyjnych wykorzystywanych w czasie realizacji projektów
7. „Szkolenie nt. kwalifikowalności wydatków - 03.03.2010 r.
 • Akty prawa wspólnotowego i wytyczne w zakresie kwalifikowalności.
 • Dokumentowanie wydatków.
 • Rozliczanie poniesionych wydatków.
 • Najczęściej popełniane błędy w kwalifikowaniu wydatków.
8. "Szkolenie nt. zasad zawierania umów"
 • Kodeks cywilny.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe.
 • Pisemność umowy.
 • Wynagrodzenie kosztorysowe.
 • Zmany umów (PZP - Prawo budowlane).
 • Podwykonawstwo.
 • Zasady zawierania umów poniżej 14 tys. euro zgodnie z wytycznymi o kwalifikowalności wydatków.
9. "Szkolenie nt. zarządzania projektem infrastrukturalnym "
 • Definicja zarządzania.
 • Umowy.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim.
 • Ryzyko i niepowodzenia.
 • Sprawozdawczość.
 • Kontrola.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Promocja.
 • Nieprawidłowości.
 • Zamknięcie projektu.
10. Szkolenie nt. Prawa zamówień publicznych po nowelizacji
 • Zmiany w Prawie zamówień publicznych po nowelizacji.
 • Warsztaty i konkretne przykłady zastosowania robót dodatkowych i zamiennych.
 
11. Szkolenie nt. Warunków Kontraktowych FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych
 • Prawo zamówień publicznych.
 • Prawo budowlane, prawo cywilne.
 • Roszczenia wykonawców.
 • Problemy w realizacji inwestycji.
 
12. Księgowe zasady rozliczania funduszy unijnych
 • Księgowe zasady rozliczania funduszy unijnych.
 • Ewidencja księgowa – case study.
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej.
 • Polityka rachunkowości podmiotu realizującego projekt współfinansowany ze środków UE.
 • Podatkowe aspekty rozliczania funduszy unijnych – case study.
 • Kwalifikowalność wydatków i budżet projektu w kontekście zarządzania finansowego projektem.
 • Zasady weryfikacji budżetu projektu, pojęcie nieprawidłowości i kontrola finansowa w projektach.
 
13. Szkolenie nt. Kontroli i rozliczania projektów w ramach PO IiŚ
 • Warunki formalno-prawne kontroli, tj. podstawy prawne kontroli, instytucje kontrolujące, przedmiot kontroli, obowiązki i uprawnienia beneficjenta i instytucji kontrolujących w świetle obowiązujących Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ.
 • Warsztaty z zakresu umiejętności sporządzania wniosku o płatność i jego rozliczenie na przykładzie konkretnego projektu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl