Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach priorytetu II

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)
I. Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.
 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów
  o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 16 stycznia 2012 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

II. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.
III. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)
IV. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)
V. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 27 czerwca 2011 r.
VI. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:
 • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
  – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)
VII. Poziom dofinansowania projektów
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
VIII. Maksymalna kwota dofinansowania projektu
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.
X. Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.
XI. Informacja o środkach odwoławczych
Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.
XII. Lista wymaganych załączników
Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.
Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

 1. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
 1. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
  1. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
  2. projektów z zakresu osuwisk;
  3. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
 2. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.
  1. Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.
  2. Lista do weryfikacji w zakresie OOŚ Natura 2000

Pobierz plik

 • Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.

Pobierz plik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl