Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
UWAGA! Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Zaktualizowano Regulamin do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 - uszczegółowiono w nim m. in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosków (pkt. 18 Regulaminu).

W pkt. 12 Regulaminu uszczegółowiono zapisy dotyczące przygotowania dokumentacji dla budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej.

W pkt.18 usunięto dublujące się załączniki/oświadczenia, wprowadzono dodatkowe załączniki w postaci oświadczenia, że dokumentacja opracowana w ramach projektu stanowić będzie podstawę do ubiegania się o środki na realizację projektu inwestycyjnego w ramach POIiŚ 2014-2020 (wraz ze wzorem oświadczenia) oraz tabelę aglomeracji, prezentującą podstawowe dane charakteryzujące aglomerację. Opracowano również wzór oświadczenia określającego, że wnioskowane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Doprecyzowano także zapisy załącznika - wykaz zamówień publicznych.

Jednocześnie w liście sprawdzającej w zakresie oceny formalnej, w pkt. 8 uwzględnione zostały dokumenty strategiczne dot. Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl