Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Ogłoszenia o planowanych naborach wniosków

   

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

 

Informuje, że w związku z planowaną aktualizacją Listy projektów indywidualnych dla działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w trybie konkursowym.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach planowanego naboru będzie równa łącznej kwocie oszczędności na projektach w ramach działania 2.1 POIiŚ, które zmienią wartość dofinansowania lub zostaną usunięte z Listy projektów indywidualnych.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.1 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 20 stycznia 2010 r.)

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania  2.1 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 20 stycznia 2010 r.)

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej:

www.mos.gov.pl/pois

 

Publikacja informacji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ogłoszenia o przeprowadzonych naborach wniosków w trybie konkursowym umieszczone są w dziale Konkursy>Archiwum konkursów.

Przejdz do działu...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl