Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko
A A A
A A A
Wytyczne horyzontalne PO IiŚ

OBOWIĄZUJĄCE

Wytyczne_nr 3 dot. Komitetów Monitorujacych wersja z 16.09.2014 r.pdf


Wytyczne_w_zakresie_procesu_kontroli_ob_IZ_PO_2007_2013_proc_kontroli_30102014.pdf


Wytyczne_w_zakresie_korzystania_z_pomocy_technicznej_041214.pdf

zalacznik_1_Program_Pomoc_Techniczna_2014_07_23.pdf

zalacznik_2_Program_Infrastruktura_i_Srodowisko_2014_07_23.pdf

zalacznik_3_Program_Rozwoj_Polski_Wschodniej_2014_07_23.pdf

zalacznik_4_Program_Innowacyjna_Gospodarka_2014_07_23.pdf

zalacznik_5_Program_Kapital_Ludzki_2014_07_23.pdf


Wytyczne w zakresie sprawozdawczości obowiązujące od 01.10.2011 r.


Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, obowiązujące od 22.06.2012 r. Pobierz plik


Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, obowiązujące od 29.06.2012 r. Pobierz plik


Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, obowiązujące od 27.07.2012 r. Pobierz plik

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem proj. inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, obowiązujące od 11.06.2013 r.

Warianty rozwoju gospodarczego Polski (wersja z dn. 19.11.2013 r.)


Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej, obowiązujące od 06.09.2013 r.

Załącznik nr 2 do w/w wytycznych - Program Infrastruktura i Środowisko


Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych, obowiązujące od 28.08.2013 r.


Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek

Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów PO IiŚ


Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych - obowiązują od 07.05.2009 r.


Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 - obowiązują od 14.05.2010 r.

Opis zmian w wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013


Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych - obowiązują od 19.09.2008 r.

Opis zmian w wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych


Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej obowiązują od 04.03.2010 r.

Opis zmian w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.


Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013- obowiązują od 15.02.2011 r.


Wytyczne w zakresie informacji i promocji - obowiązują od 02.07.2010 r.

Opis zmian w wytycznych w zakresie informacji i promocji


Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących - obowiązują od 07.09.2007 r.

Opis zmian w wytycznych dotyczące komitetów monitorujących

Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 - obowiązują od 30.05.2007 r. Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego - obowiązują od 13.03.2007 r. - Pierwsza wersja dokumentu


Wytyczne dot. dokonywania przeglądu i renegocjacji z KE progr. oper. w ramach NSRO na lata 2007-2014, obow. od 09.09.2008 r.ARCHIWALNE

Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. - obowiązują od 21.08.2009 r

Opis zmian w wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości - obowiązują od 15.07.2009 r.

Opis zmian w wytycznych w zakresie sprawozdawczości

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 07-13 - obowiązują od 03.07.2009 r.

Opis zmian w wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 07-13

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r. - obowiązują od 30.06.2008 r.

Opis zmian w wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami obowiązują od 03.03.2010 r.

Opis zmian w wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnym

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód - obowiązują od 15.01.2009 r.

Opisy zmain w wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 - obowiązują od 15.01.2009 r.

Warianty rozwoju gospodarczego Polski (wersja z 29 kwietnia 2009 r.)

Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych - obowiązują od 09.08.2010 r..rar

Opis zmian w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

Wytyczne nie obowiązują od 05.02.2010 r.

Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń - obowiązują od 05.10.2007 r. - Pierwsza wersja dokumentu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119,
sekretariat@wfosigw.opole.pl